Nytårshilsen fra Højvang.

Kære alle

Vi har i en længere periode arbejdet målrettet med inklusion, hvilket ikke mindst har berørt den måde vi har arbejdet med jeres børn på. I nedenstående skrivelse har vi beskrevet de tilpasninger/ ændringer vi pr. jan. 2014, laver i forhold til vores struktur. Det gør vi for, på endnu bedre vis at kunne arbejde inkluderende på Højvang.

Særligt for børnene i  specialgruppen; når jeres børn møder efter ferien, vil de blive modtaget nøjagtig som nu i de modtagegrupper de er i, tillige har i samme kontaktpædagoger som nu. Dem der har Rikke, får besked af den pædagog der ved Rikkes barsel overtager funktionen.

Til sidst vil jeg gerne takke for godt samarbejde i 2013 og ønske et godt Nytår.

På gensyn i 2014 til flere godt oplevelser på Højvang.

 

Ny struktur på FC Højvang 2014

Aalborg Kommune har sammen med resten af Danmark, arbejdet med større grad af inklusion af flest mulige børn og unge i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud de seneste år. På Højvang startede vi i august 2012 med at arbejde mere inkluderende, ved at de unge, der er visiteret til en plads i specialgruppen i højere grad, skulle være en del af ”almengruppen”. Dette gjorde vi ved at de unge på tværs af huset skulle indgå i de samme aktiviteter, som de andre med følgeskab af en indsatspædagog (tidligere benævnt støttepædagog).

Tillige har vi arbejdet målrettet på, at løfte opgaven med at arbejde inkluderende med alle børn og unge på Højvang, både dem der er visiteret til specialtilbud, men også de børn og unge der af forskellige årsager er i en udsat position. Hovedoverskriften er ”Alle har ret til at deltage i et fællesskab”. Der er forskellige måder at deltage på. Det er derfor et vigtigt parameter, at det er det enkelte barn og unges følelse af at være inkluderet, der er fokus på.

Lige inden sommerferien brugte vi to hele dage på i personalegruppen, at samle op på de erfaringer, der var gjort i det første år, hvor vi har arbejdet på ovenstående måde. Konklusionen på dette blev, at vi er nået utrolig langt, men vi er også er nødt til at lave yderligere tilpasninger/ ændringer i den struktur vi startede med i august 2012. Vi har derfor sammen med personalegruppen, de seneste 6 mdr. været igennem en meget spændende proces frem mod denne tilpasning/ ændring af strukturen.

Januar 2014 deles personalet op i to team, et ”Bygger-team” bestående af 6 personaler og et ”Inde-team” bestående af 8 personaler. Sammensætningen af de to team er sket ud fra, at flest mulige forskellige kompetencer er repræsenteret i begge team. Det nuværende klasse-kontaktsystem bibeholdes og de nuværende modtagergrupper for SG-børnene bibeholdes foreløbig, men ændres senest ved sommerferien, hvor der er naturlig udskiftning. Indsatspædagogerne er stadig ansvarlig for at skrive status og har ansvar for udarbejdelsen af handleplaner og pædagogisk indsats i forhold til SG-børnene, samt kontakt med familien.

”Bygger-teamet” er udvidet fra de nuværende tre personaler til for fremtiden at være 6 personaler. Dette gør vi bl.a. for at styrke indsatsen i forhold til kommunes sundhedspolitik, hvor kravet er fokus på sundhed, trivsel og forebyggelse. I” inde-teamet” vil vi bl.a. omsætte politikken ved at have fokus på sund kost, krop og bevægelse. Tillige vil vi styrke den inkluderende pædagogik og det socialpædagogiske arbejde. De to team skal arbejde i eget team med aktiviteter, samt enkelte aktiviteter i fællesskab. For at styrke inklusionsarbejdet skal flere voksne arbejde sammen om en aktivitet, for at sikre at alle får mulighed for at deltage.

Som led i arbejdet med at implementere denne struktur, skal personalet til at arbejde med nye måder at holde møder på, samt udviklingsarbejde i forhold til teamsamarbejde og faglig/ personlig udvikling. Alle er top-motiveret og vi glæder os alle til at komme i gang i januar og gøre det endnu bedre for alle børn og unge på Højvang.

”Bygger-team”: Elsebeth, Jesper, Inge, Rudi, Maiken, Rikke (barsel fra. 8. feb.)

”Inde-team”: Anders, Peter K., Charlotte, Helle, Peter S., Dan, Stine, Kurt

Med Venlig Hilsen

Ledelsen på Fritidscentret Højvang